Přidejte produkty zadáním kódů

Přidéj složku
Zadejte kódy produktů, které chcete hromadně vložit do košíku (za čárkou, s mezerou nebo na nový řádek). Mnohonásobné opakování kódu přidá tuto položku tolikrát, kolikrát se objeví.

Nejdůležitější informace (Q&A)

Wybierz język / Choose language / Elige idioma / Choisissez la langue / Sprache wählen:

---------------------------- język polski ----------------------------

REJESTRACJA I ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

 • Kto może zostać klientem naszej hurtowni yerba mate? Jak zacząć współpracę?
 • Do współpracy z naszą platformą yerba mate hurt zapraszamy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski i innych krajów Europy. By móc rozpocząć składanie zamówień, konieczne będzie rejestracja w serwisie. Konto można założyć tutaj. Po wprowadzeniu wymaganych danych, dział obsługi klienta dokona ręcznego sprawdzenia poprawności podanych informacji. Weryfikacja może potrwać do 24 godzin (w przypadku dni roboczych), najczęściej jednak zostaje przeprowadzona szybciej. Po zatwierdzeniu konta, stosowna informacja zostanie przesłana na adres e-mail. Od tego momentu klient uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności naszej internetowej hurtowni yerba mate.

 • Dlaczego nie widzę cen produktów?
 • Ceny wyświetlają się wyłącznie zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikom. Przypominamy, że weryfikacja kont odbywa się manualnie i może trwać do 24 godzin.

NAWIGACJA NA STRONIE I SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 • Jak wyszukiwać i dodawać do koszyka interesujące nas produkty?
 • W górnej części interfejsu strony głównej zgrupowano kategorie (niektóre z nich dzielą się dodatkowo na podkategorie) produktów oferowanych przez naszą hurtownię yerba mate. Po wybraniu interesującej nas kategorii zostaniemy przeniesieni do odpowiedniego działu. Produkt lub zestaw produktów możemy dodać do koszyka podając interesującą nas liczbę egzemplarzy w okienku przy karcie towaru. Jeżeli nasze zapotrzebowanie przekracza dostępne stany magazynowe danego produktu, wyświetli się stosowny komunikat, a do koszyka zostanie dodana maksymalna liczba egzemplarzy, jaka może zostać w danym momencie sprzedana.

 • Co oznacza komunikat “cena na telefon”?
 • W przypadku niektórych produktów, w miejscu ceny widnieje informacja "cena na telefon". Oznacza to, że towar ma ograniczoną dostępność, w związku z czym jest droższy niż zazwyczaj. Jeśli mimo wszystko zależy nam na jego zakupie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta i zapytać o ceny oraz stany magazynowe wybranych produktów.

 • Jaka jest minimalna wartość zamówienia?
 • By zamówienie zostało przyjęte do realizacji, jego wartość musi wynosić co najmniej 500 zł netto (ok. 615 zł brutto).

 • Ile kosztuje wysyłka? W jaki sposób wysyłane są paczki?
 • Wysyłka wszystkich zamówień na terenie Polski jest całkowicie darmowa. Zamówienia o wadze mniejszej niż 140 kg są realizowane za pośrednictwem kuriera firmy DPD. Maksymalna waga jednej paczki to 30 kg. Zamówienia powyżej 140 kg są wysyłane przesyłką paletową.

 • Jak dokonać płatności za zamówienie?
 • Płatności za zamówienie można dokonać przelewem na rachunek w PLN, EURO, GBP, USD oraz CZK. Po zrealizowaniu dwóch pierwszych zamówień uruchamiamy możliwość płatności na termin (kredyt kupiecki) wynoszący 14 dni.

 • Ile trwa realizacja zamówienia?
 • Czas realizacji zamówienia hurtowego wynosi około 10 dni.

PROGI RABATOWE

Premiujemy duże zamówienia, dlatego wprowadziliśmy progi rabatowe pozwalające na otrzymanie nawet 3% rabatu na zakupy w naszej platformie hurtowej yerba mate. Wielkość rabatu wzrasta automatycznie wraz ze zwiększającą się wartością zamówienia. W ramach programu istnieją dwa progi rabatowe:

Kwota zamówieniaWysokość rabatu
>8000 zł 2%
>16000 zł 3%

KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do działu obsługi klienta naszej internetowej hurtowni yerba mate. Pracujemy siedem dni w tygodniu między 8.00 a 17.00. Jesteśmy dostępni pod nr +48 221 235 597 i za pośrednictwem maila: kontakt@Venusti.eu

---------------------------- english ----------------------------

REGISTRATION & GETTING STARTED

 • Who can collaborate with us? How to get started?
 • We invite all companies from Europe to cooperate with our yerba mate wholesale platform. To start placing orders, you will need to register on our website. Account can be created here. After entering the required data, the customer service department will manually verify the information provided. Verification can take up to 24 hours (for business days). Once the account is verified, you will receive a confirmation on your email address. From this moment, you gain full access to all functionalities of our online yerba mate wholesale platform.

 • Why can’t I see the prices?
 • Prices are displayed to registered and verified users only. Please note that account verification is done manually and can take up to 24 hours.

WEBSITE NAVIGATION & PLACING AN ORDER

 • How to find products and add them to the basket products of interest to us?
 • At the top of the main page interface, there are categories (further divided into sub-categories) of products offered by our yerba mate wholesale. After selecting the category of interest you will be transferred to the corresponding product section. A product or a set of products can be added to the basket by choosing the number of items and pressing the shopping cart icon. If our demand exceeds the available inventory of a given product, an appropriate message will be displayed and the maximum number of items that can be sold at the moment will be added to the basket.

 • What does the "call for price" message mean?
 • In case of some products, instead of price, the "call for price" text might appear. It means that the product has limited availability, and therefore is more expensive than usual. If you still want to buy it, please contact the customer service and ask about current price and stocks.

 • What is the minimum order value?
 • The minimum value of a wholesale order is approximately 135 € / 125 £ / 155 $ / 3700 Kč (depending on the current exchange rate).

 • How much does the shipping cost? How are the packages sent?
 • The delivery costs are calculated individually according to the dimensions and weight of your order. Small orders are delivered by a parcel service. Bigger orders are sent via pallet delivery. We offer free shipping for all orders above approximately 2500 € / 2250 £ / 2800 $ / 67000 Kč (depending on the current exchange rate).

 • How do I pay for the order?
 • The order can be paid via bank transfer to an account in PLN, EURO, GBP, USD and CZK.

 • How soon will my order be shipped?
 • The package will be sent within 10 days after placing an order.

THRESHOLD DISCOUNTS

We’ve introduced threshold discounts programme where you can receive up to 3% discount on purchases in our wholesale platform yerba mate. The size of the discount increases automatically as the value of the order increases. There are two rebate thresholds under the program. The value of purchases for each of the rebate thresholds may change slightly depending on the current exchange rate.:

Order valueDiscount
> 8000 PLN 2%
> 16000 PLN 3%

CONTACT US

In case of any questions and doubts please contact the customer service department of our online yerba mate warehouse. We are available at +48 221 235 597 and via email: kontakt@Venusti.eu

---------------------------- Español ----------------------------

REGISTRO EN EL PORTAL

 • ¿Quién puede colaborar con nosotros? ¿Cómo empezar?
 • Invitamos a todas las empresas de Europa a cooperar con nuestra plataforma de venta mayorista de yerba mate. Para comenzar a realizar pedidos, deberá registrarse en nuestro sitio web. La cuenta se puede crear aquí. . Después de ingresar los datos requeridos, el departamento de servicio al cliente verificará manualmente la información provista. La verificación puede durar hasta 24 horas (para días hábiles). Una vez que se verifique la cuenta, recibirá una confirmación en su correo electrónico. Desde este momento, obtienes acceso completo a todas las funcionalidades de nuestra plataforma de venta mayorista de yerba mate.

 • ¿Por qué no puedo ver los precios?
 • Los precios se muestran solo a usuarios registrados y verificados. Recuerda que la verificación de la cuenta se realiza manualmente y puede demorar hasta 24 horas.

NAVEGACIÓN DEL SITIO WEB Y REALIZAR UN PEDIDO

 • ¿Cómo encontrar productos que nos interesan y agregarlos a la cesta?
 • En la parte superior de la interfaz de la página principal, hay categorías (además divididas en subcategorías) de productos ofrecidos por nuestra venta al por mayor de yerba mate. Después de seleccionar la categoría de interés, será transferido a la sección del producto correspondiente. Se puede agregar un producto o un conjunto de productos a la cesta eligiendo la cantidad de artículos y presionando el icono del carrito de compras. Si su demanda excede el inventario disponible de un producto determinado, se mostrará un mensaje apropiado y la cantidad máxima de artículos que se pueden vender en este momento se agregará a la cesta.

 • ¿Qué significa el mensaje "call for price"?
 • En el caso de algunos productos, en lugar del precio, puede aparecer el texto "call for price". Significa que el producto tiene una disponibilidad limitada y, por lo tanto, cuesta más de lo habitual. Si aún desea comprarlo, comuníquese con el servicio al cliente y pregunte sobre el precio actual y la disponibilidad.

 • ¿Cuál es el valor mínimo de pedido?
 • El valor mínimo del pedido al por mayor es de alrededor de 135 EUR (dependiendo del tipo de cambio actual).

 • ¿Cuánto cuesta el envío? ¿Cómo se envían los paquetes?
 • Los gastos de envío se calculan individualmente de acuerdo con las dimensiones y el peso de su pedido. Los pedidos pequeños son entregados por un servicio de paquetería. Los pedidos más grandes se envían a través de la entrega de palets. Ofrecemos envío gratuito para todos los pedidos superiores a aproximadamente 2500 € (dependiendo del tipo de cambio actual).

 • ¿Cómo pago el pedido?
 • El pedido se puede pagar mediante transferencia bancaria a una cuenta en PLN, EURO, GBP, USD y CZK.

 • ¿Qué tan pronto se enviará mi pedido?
 • El paquete se enviará dentro de los 10 días posteriores a la realización de un pedido.

DESCUENTOS DE UMBRAL

Hemos introducido un programa de descuentos umbral en el que puede recibir hasta un 3% de descuento en compras en nuestra plataforma mayorista de yerba mate. El tamaño del descuento aumenta automáticamente a medida que aumenta el valor del pedido. Hay dos umbrales de reembolso bajo el programa. El valor de las compras para cada uno de los umbrales puede cambiar ligeramente según el tipo de cambio actual.

Valor del pedidoDescuento
> 8000 PLN 2%
> 16000 PLN 3%

CONTÁCTENOS

En caso de cualquier pregunta o duda, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de nuestro almacén en línea de yerba mate. Estamos disponibles en +48 221 235 597 y por correo electrónico: kontakt@Venusti.eu

---------------------------- Français ----------------------------

INSCRIPTION ET DÉBUT DE LA COOPÉRATION

 • Qui peut devenir client de notre entrepôt de yerba maté ? Comment démarrer la coopération ?
 • Pour collaborer avec notre plateforme de vente en gros de yerba maté, nous invitons tous les entrepreneurs de l'Union européenne. Pour pouvoir commencer à passer des commandes, vous devez vous inscrire auprès du service. Vous pouvez créer un compte ici. Après avoir saisi les coordonnées requises, le service client vérifie manuellement la correction des informations fournies. La vérification peut prendre jusqu'à 24 h (en cas de jours ouvrés), mais elle est généralement effectuée plus rapidement. Une fois le compte accepté, les informations nécessaires vous seront envoyées à votre adresse électronique. À partir de ce moment, le client a accès à toutes les fonctionnalités de notre plateforme de vente en gros.

 • Pourquoi je ne vois pas les prix des produits ?
 • Les prix ne sont visibles que pour les utilisateurs enregistrés et vérifiés. Nous tenons à vous rappeler que la vérification des comptes est manuelle et peut prendre jusqu'à 24 heures.

NAVIGUER SUR LE SITE ET PASSER UNE COMMANDE

 • Comment rechercher et ajouter des produits au panier ?
 • En haut de la page d'accueil, vous trouverez des catégories groupées (dont certaines sont aussi divisées en sous-catégories) de produits proposés par notre magasin. Après avoir sélectionné la catégorie qui vous intéresse, vous serez redirigés vers la section appropriée. Vous pouvez ajouter un produit ou un set de produits au panier en indiquant le nombre d'articles dans le champ situé à côté de la fiche produit. Si votre demande dépasse le stock disponible d'un produit donné, un message approprié sera affiché et le nombre maximum d'articles pouvant être vendus à un moment donné sera ajouté au panier.

 • Que signifie « prix par téléphone » ?
 • Dans le cas de certains produits, au lieu du prix, peut apparaître le texte « prix par téléphone ». Cela signifie que la marchandise est limitée et donc plus chère que d'habitude. Si vous souhaitez toujours l'acheter, veuillez contacter le service client et vous renseigner sur les prix et les stocks des produits sélectionnés.

 • Quelle est le montant minimum de commande ?
 • Le montant minimum d'une commande en gros est d'environ 135 € / 125 £ / 155 $ / 3700 Kč (selon le taux de change en vigueur).

 • Combien coûte la livraison ? Comment les colis sont-ils envoyés ?
 • Les frais de livraison sont calculés individuellement en fonction des dimensions et du poids de votre commande. Les petites commandes sont livrées par un service de colis. Les commandes plus importantes sont livrées par palette. Nous offrons la livraison gratuite pour toutes les commandes supérieures à environ 2500 € / 2250 £ / 2800 $ / 67000 Kč (selon le taux de change en vigueur).

 • Comment payer ma commande ?
 • Le paiement de la commande peut être effectué par virement bancaire sur un compte en PLN, EURO, GBP, USD et CZK. Après les 2 premières commandes terminées, nous lançons la possibilité de paiement pour un délai (crédit commercial) de 14 jours.

 • Combien de temps prend l'exécution de la commande ?
 • Le temps de traitement des commandes en gros est d'environ 10 jours.

RABAIS DE SEUIL

Nous avons introduit un programme de rabais de seuil qui vous permet de bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 3 % sur les achats effectués dans notre plateforme de vente en gros yerba maté. Le montant de la remise augmente automatiquement avec la valeur de la commande. Le programme comporte deux seuils de remise. Pour chacun des seuils de remise, la valeur des achats peut varier légèrement en fonction du taux de change en vigueur :

Montant de la commandeRemise
> 8000 PLN 2%
> 16000 PLN 3%

CONTACT

Si vous avez des questions ou des doutes, veuillez contacter le service client de notre magasin de gros en ligne yerba maté. Nous travaillons sept jours sur sept entre 8h00 et 17h00. Nous sommes disponibles au +48 221 235 597 et par e-mail : kontakt@Venusti.eu

---------------------------- Deutsch ----------------------------

Anmeldung und Beginn der Zusammenarbeit

 • Wer kann der Kunde von unserem Lagerhaus vom Mate Tee werden? Wie kann man die Zusammenarbeit beginnen?
 • Wir laden alle Unternehmer, die ihre Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet Polens und anderer Länder Europas führen zur Zusammenarbeit mit unserer Plattform vom Mate Tee Großhandel. Um Produkte zu bestellen, ist die Anmeldung in unserer Plattform notwendig. Das Konto kann man öffnen hier. Nach der notwendigen Dateneingabe, prüft Kundendienstabteilung manuell, ob die Angaben richtig sind. Verifizierung kann bis 24 Stunden dauern (werktags), am meisten ist sie schneller durchgeführt. Nach der Verifizierung des Kontos, wird die angenehme Information per E-Mail-Adresse geschickt. Von diesem Moment hat der Kunde einen Zugang zu allen Funktionen unseres Internet-Lagerhauses vom Mate Tee.

 • Warum sehe ich nicht Preise von Produkten?
 • Preise werden nur den registrierten und geprüften Kunden. Wir erinnern daran, dass die Verifizierung von Konten ist manuell und sie kann bis 24 Stunden dauern.

Navigation auf Seite und Abgabe von Bestellungen

 • Wie kann man nach Produkten suchen? Und wie kann man interessante Produkte zum Warenkorb hinzufügen?
 • Im oberen Teil der Schnittstelle der Hauptseite befinden sich Kategorien (manche von ihnen werden auch in Unterkategorien geteilt), von angebotenen von unserem Mate Tee Lagerhaus Produkten. Nach der Auswahl einer interessanten Kategorie werden wir in den entsprechenden Betrieb übertragen. Produkt oder Produktset kann man in den Warenkorb hinzufügen, wenn man konkrete Zahl von Exemplare im Fenster neben der Warenkarte angibt. Wenn unseren Bedarf verfügbare Lagerbestände von einem Produkt hinausgeht,wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die maximale Anzahl von Exemplaren, wie in bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist, wird in den Warenkorb hinzufügen.

 • Was bedeutet die Meldung “Preis für Telefon”?
 • Im Falle mancher Produkte, an der Stelle des Preises befindet sich eine Information „Preis für na Telefon". Das bedeutet, dass das Produkt begrenzte Verfügbarkeit hat, im Zusammenhang damit ist es teurer als üblich. Wenn trotz allem möchten Sie dieses Produkt kaufen, sollten Sie mit der Kundendienstabteilung in Kontakt kommen und Sie sollen nach Preisen und Lager ausgewählter Produkte fragen.

 • Wie hoch ist der Mindestwert des Auftrags?
 • Um die Bestellung auszuführen, muss ihre Werte mindestens 135 € / 125 £ / 155 $ / 3700 Kč betragen.

 • Wie viel kostet die Lieferung? Auf welche Weise werden die Packungen geschickt?
 • Die Versandkosten werden individuell nach Maß und Gewicht Ihrer Bestellung berechnet. Kleine Bestellungen werden per Paketservice geliefert. Größere Bestellungen werden per Palettenlieferung verschickt. Wir bieten kostenlosen Versand für alle Bestellungen über ca. 2500 € / 2250 £ / 2800 $ / 67000 Kč (abhängig vom aktuellen Wechselkurs).

 • Wie kann man die Bestellung bezahlen?
 • Die Zahlung für die Bestellung kann per Überweisung auf das Konto in PLN, EURO, GBP, USD oder CZK erfolgen. Nach der Auftragsdurchführung von zwei ersten Bestellungen haben Sie die Möglichkeit der Zahlungsfrist (Der Handelskredit), der 14 Tage dauert.

 • Wie lange dauert die Auftragsdurchführung?
 • Ausführungszeit dauert ca. 10 Tage.

Rabattstufe

Wir prämieren große Bestellungen, deshalb führen wir Rabattstufe ein, dank dieser man sogar 3 % des Rabatts für das Einkaufen in unserem Mate-Tee Lagerhaus bekommen kann. Die Größe des Rabattes steigt automatisch, wenn der Wert von der Bestellung auch steigt. Im Rahmen von diesem Programm kann man zwei Rabattstufen unterscheiden:

Bestellwert überRabatthöhe
> 8000 PLN 2%
> 16000 PLN 3%

KONTAKT

Wegen der Fragen und Bedenken sollen Sie mit der Kundendienstabteilung unseres Online-Lagerhauses in Kontakt kommen.Wir arbeiten 7 Tage pro Woche zwischen 8.00 und 17.00. Wir sind unter der Nummer +48 221 235 597 verfügbar und per E-Mail: kontakt@Venusti.eu

pixel