Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY HURTOWEJ WWW.VENUSTI.EU

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

IX. Prawo odstąpienia od umowy

X.Własność intelektualna

XI. Postanowienie dotyczące przedsiębiorców (B2B)

XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Platforma hurtowa działająca pod adresem http://www.venusti.eu prowadzona jest przez firmę Venusti sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000664061, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ostrowskiego 9/106, 53-238 Wrocław, NIP: 6121860348, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@venusti.eu, tel. +48 221 235 597

2. Platforma hurtowa (Sklep Internetowy) www.venusti.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.venusti.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.venusti.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

7. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.venusti.eu/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.venusti.eu/ użyte są w celach informacyjnych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.venusti.eu umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.venusti.eu umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

8. SKLEP INTERNETOWY (PLATFORMA HURTOWA) - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.venusti.eu/

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Venusti sp. z o.o. z siedzibą we Świdniku, ul. Ostrowskiego 9/106, 21-040 Świdnik, NIP: 7123401332.

10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1.zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

1.2.prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

1.3.udostępnianie informacji w formie Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1.Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.2.Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.3.Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1.Komputer z dostępem do Internetu.

3.2.Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.Przeglądarka internetowa.

3.4.Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego

6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

7. Zamówienia można składać:

7.1.poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.venusti.eu) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

7.2.telefonicznie pod numerem: +48 221 235 597 - od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

8.1.Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.

8.2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,

Ø potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

Ø oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),

Øniniejszy Regulamin

Øoświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

Øpouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

8.3.Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

10. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek. Klient otrzyma fakturę VAT jeżeli Formularz Zamówienia zawiera numer NIP.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1. Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem

1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 59 1600 1462 1867 2343 8000 0003 (BGŻ BNP Paribas S.A.) Venusti sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9/106, 21-040 Świdnik, NIP: 7123401332. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........".

1.3 W przypadku zamówień zagranicznych, płatność należy dokonać na rachunek bankowy:

1.3.1 Euro: PL32 1600 1462 1867 2343 8000 0004 (BGŻ BNP Paribas S.A.) Venusti sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 9/106, 21-040 Świdnik, NIP: 7123401332. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........".

2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (zamówienia do 300kg) lub na palecie (zamówienia powyżej 300kg)

3. Klientowi który złożył Zamówienie na kwotę powyżej 500 zł netto przysługuje darmowa wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Raben. W przypadku wysyłek zagranicznych, darmowa dostawa obowiązuje od kwoty 2500 euro netto.

4. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

4.1. Czas kompletowania Produktu, wynosi od 4 do 6 Dni Roboczych.

4.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.

5. W przypadku przesyłek zagranicznych, możliwe jest dodatkowe naliczenie opłat, zależne od regionu (warunki DPD), w którym jest dostarczany Produkt (nie dotyczy to darmowej dostawy powyżej 2500 euro).

VIII. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

1.1.Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne Produktu, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.2.Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@venusti.eu

1.3.Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Juliusza Lea 9b, 30-046 Kraków.

1.4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

2.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@venusti.eu

2.2.W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres:

Venusti sp. z o.o.
ul. Skośna 11b
21-040 Świdnik

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.venusti.eu korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością firmy Grupa Rejkowicz Bulanda sp. j., adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ostrowskiego 9/106, 53-238 Wrocław, NIP: 6121861477. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.venusti.eu, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.venusti.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XI.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

pixel